logo Vereniging Edese Monumenten
 logo Vereniging Edese Monumenten
 logo Vereniging Edese Monumenten
edesemonumenten

 

Waar staat de VEM voor?

De Vereniging Edese Monumenten vindt dat monumenten een stuk culturele geschiedenis van de regio weerspiegelen. Mensen putten inspiratie uit deze geschiedenis en leren van de toenmalige leef- en woon-omstandigheden. De geschiedenis van monumenten zorgt voor verbinding tussen de mensen met hun leefomgeving en met elkaar: begrip voor en inzicht in elkaars culturele achtergronden. “Wie het verleden respecteert, heeft een duurzame toekomst”.

De vereniging wil alle monumenten in de gemeente Ede behouden en nieuwe monumenten aan de gemeente helpen voordragen zodat het verleden behouden blijft voor toekomstige generaties. Door de belangen van monumentenbezitters en –bewoners te behartigen bij de politiek, overheden en andere (financierings)instanties. En door de monumenteneigenaren, -gebruikers en –bewoners te faciliteren bij het in stand houden van hun monumenten.

De vereniging zoekt de samenwerking op en wil partnerships aangaan met organisaties die nauw gelieerd zijn aan de doelstellingen van de vereniging. De vereniging wil daarbij onafhankelijk in haar activiteiten blijven.

De statuten van de vereniging kunt u opvragen via email: info@edesemonumenten.nl.

Historie van de vereniging

De vereniging is in 1998 opgericht. Het toenmalige bestuur bestaande uit vrijwilligers, heeft de Monumentenprijs geïnitieerd. Dit is een prijs die eens in de twee jaar wordt uitgereikt aan een persoon of instantie die zich heeft onderscheiden bij de monumentzorg in de gemeente. In april 2015 is een nieuw bestuur begonnen. (bestuur)

De ambities en jaarplannen zijn volop in ontwikkeling bij het nieuwe bestuur. Centraal staat ledenwerving om zo daadwerkelijk een vereniging van betekenis te worden bij met name gemeentelijke overheden en –instanties.

Bestuur

Palko Benedek, Jan Willem van der Linde en Marianne Koudenburg zetten zich als bestuur in om de vereniging te laten bloeien. Palko is de voorzitter van de vereniging. Jan Willem is de secretaris en penningmeester. Marianne verzorgt de PR van de vereniging.


Palko Benedek

Palko Benedek is een van de oprichters van de vereniging. Destijds was het idee om de mensen te verbinden die een monument hebben of gebruiken of die iets monumentaals bezitten en om kennis uit te wisselen. Het begon kleinschalig en uiteindelijk is het gegroeid tot wat het nu is. Na de verkoop van het monument waar ik eigenaar van was, ben ik als lid uitgeschreven. Inmiddels zijn wij, mijn vrouw en ik, weer eigenaar van een monumentaal gebouw, te weten de Ericakerk te Ede. Daarmee is de interesse in monumentale gebouwen en hun mensen weer meer in beeld gekomen. Nu ik niet meer als notaris werkzaam ben, heb ik ook meer tijd om bezig te zijn met de restauratie en het gebruik van het monumentale gebouw. Toen ik gevraagd ben om weer bestuurlijk actief te zijn in de vereniging, heb ik daar snel ja op gezegd. Maar …. de gebouwen zijn de leidraad, de bewoners en gebruikers zijn zeker zo interessant! Zij zijn de hoeders van de monumenten, zij zorgen voor het behoud van de gebouwen. De ambitie en ideeën die ze hebben, delen we met ons allen. Ik hoop die ambities en ideeën met de vereniging uit te kunnen dragen.


 

Marianne Koudenburg is een ‘buitenmens’: ze woont in een ‘hallen-huis’boerderij (een gemeentelijk monument) in het Binnenveld. Ze geniet van de natuur om haar heen en van de boerderij. “Ik bewonder hoe de mensen en de natuur zo één kunnen zijn. Al decennia lang maakt de mens gebruik wat de natuur geeft. Als ik naar mijn huis kijk: van riet en klei voor dakbedekking, tot wilg en els voor houtwerk. Ik vind dat we de natuur moeten respecteren. Door niet zo maar dingen weg te gooien alsof we in een ‘weggooi maatschappij’ leven. Ik wil dan ook graag mijn steentje bijdragen om gebouwen met een voor de regio relevant verleden te behouden.” Marianne werkt in de ICT en vindt haar balans en haar rust thuis. Ze wil ook andere mensen laten zien dat de gemeente Ede zoveel moois en rust op locaties van monumenten te bieden heeft. En dat het alle moeite waard is dit in stand te houden. Dit doet ze door de PR voor de vereniging te verzorgen.


Jan Willem van der Linde, ik ben advocaat in Ede en houd me voornamelijk bezig met huur en bestuursrecht. Ik woon, met mijn gezin, aan de Stationsweg in Villa Berg-oord. Dat 'villa' valt wel mee, want het is van oorsprong een vrij klein, maar erg hoog huis. De woonkamer is hoger dan dat hij breed is. Later is er veel aangebouwd, waardoor het minder monumentaal, maar wel ruimer is voor een gezin om in te leven.

Het huis is gebouwd in 1906. Of in 1920. Of toch deels toch in een ander jaar. Toen ik dat eens ging uitzoeken werd mijn interesse gewekt door de 'redengevende omschrijving', waarin het huis op zichzelf maar ook in relatie tot de omliggende huizen monumentwaardig werd gevonden. Juist dat laatste heeft me getroffen; als je uit de stad naar het station rijdt verdwijn je in een groene zee van oude bomen die je niet het gevoel geeft dat je in een stadse omgeving bent. Dat, in combinatie met die monumentale huizen, maakt dat ik het de moeite waard vind om -mede- een beetje zorg voor te dragen voor het behoud ervan. Vandaar mijn lidmaatschap van dit bestuur.